Labor Tech 2 PRO – analiza sitowa gruntu

1476,00 

Opis

Program Labor Tech 2 PRO jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania klasyfikacji przedmiotowej gruntu na podstawie badań laboratoryjnych.

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie wyników klasyfikacji gruntu, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office.

Jedną z cech oprogramowania jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji – wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji. Bez potrzeby długiego konfigurowania czy zastanawiania się, jak wywołać pożądane funkcje.

Jestem zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. To rozwiązanie dedykowane – pozwoli Ci na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.

Program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń – jak np. liczenie „na piechotę” (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez excela, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie zależne od ograniczeń arkusza kalkulacyjnego!

To co oferuję na stronie jest produktem, rozwijanym przeze mnie przez wiele lat w SkyRaster. Tematem oprogramowania do analiz sitowych zajmuję się od 2001 roku, stąd też przez lata uwzględniania potrzeb użytkowników oferuję Ci wysokiej klasy program!

Co ważniejsze, dzięki przeprojektowaniu i uwzględnieniu potrzeb Klientów, powstał intuicyjny program, pozwalający na znacznie szerszy zakres wykorzystania.

Przeznaczenie programu

Seria programów Labor Tech 2 od samego początku była projektowana pod kątem wspomagania prac laboratoryjnych – wykonywania analiz sitowych. Obliczenia i klasyfikacja dokonywana przez program pozwala określić typ gruntu, i tym samym jego przydatność w dalszych zastosowaniach. Program zgodny jest zarówno z normą PN-B-02480:1986 jak i potrafi również określać klasyfikację wg normy unijnej PN-EN ISO 14688-2.

Jednakże podczas badań gruntu, nie stosuje się wyłączenie analizy sitowej – wśród pozostałych metod można również wymienić analizę makroskopową, badania wodoprzepuszczalności, plastyczności, mrozoodporności. Wyniki tych badań często opracowuje się w postaci dokumentu typu Word w pakiecie biurowym, potem drukując je i zestawiając z wydrukami z programów do analiz sitowych.

O ile wiele lepiej by było, jeśli można by było wszystkie wyniki wpisać i wydrukować w jednym programie i tym samym ułatwić sobie pracę?

Taka myśl może pojawić się wielu użytkownikom i laborantom, wykonujących badania. Oczywiście jest to wyzwanie, wymagające uwzględnienia wielu dodatkowych parametrów. Wyzwanie to podjąłem – w wyniku powstały w zasadzie dwa niezależne programy – Labor Tech 3 do analiz kruszyw, oraz Labor Tech 2 PRO do analiz gruntów. Ponieważ programy mają cechę wspólną – uwzględnienie kwestii analiz sitowych – również pliki z zapisanymi zestawami sit będą mogły być odczytywane przez oba programy.

Kolejną cechą wspólną tej klasy programów jest ich wszechstronność – możliwość zdefiniowania i opisania wyników dowolnych badań oraz wydrukowania ich łącznie z wynikami analizy sitowej. W Labor Tech 2 PRO dodatkowo przeznaczyliśmy miejsce na wyniki analizy makroskopowej.
Kolorystyka arkusza oraz wykresu może być zmieniana – program posiada bogate opcje konfiguracji, zatem użytkownik może dostosować wydruk do stylu, jaki mu pasuje.

Program oferuje możliwość błyskawicznego wyboru typu karty badań (zestawu badań), jakie mają być wykonane, a ich wyniki wydrukowane na arkuszu. Mogą to być badania wg określonych norm, bądź też precyzyjnie zdefiniowane badania SST. Program posiada wbudowany edytor wymagań, pozwalający na wygodne zdefiniowanie badanych cech.

Dla każdej cechy użytkownik może wprowadzić zakres, jaki zgodnie z daną wytyczną ma przyjmować wartość liczbowa uzyskana z badania. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie sprawdzić czy dana cecha mieści się w normie.

Wprowadzanie wyników badań jest dokonywane w sposób szybki i intuicyjny. W zakładce CECHY, wpisuje się wyniki badań w określone pola. Pomimo, iż wyniki badań są generalnie wpisywane jako liczby, aplikacja pozwoli również na wpisanie tekstu (wówczas nie będzie on brany pod uwagę podczas weryfikacji zgodności z wymaganym zakresem). Dzięki temu będzie można wpisać także wyniki jakościowe, których nie podaje się liczbowo.

Część z cech, które bezpośrednio wynikają z analizy sitowej, jest przeliczana i automatycznie wstawiana do arkusza cech. Dzięki temu użytkownik nie musi przepisywać tych wyników z orzeczenia z wykresem. Przydaje się również to w przypadku określenia współczynnika filtracji, k10, którego nie można bezpośrednio odczytać z wykresu.

Współczynnik filtracji jest wartością, która jest automatycznie wyliczana przez program. W programie Labor Tech 2 PRO zaimplementowano szereg wzorów obliczeniowych:

 • wzór Hazena (z możliwością określenia parametru c)
  amerykański wsp. filtracji
 • wzór Slichtera (z możliwością określania parametrów m i n)
 • wzór Krugera (z możliwością określania parametru n oraz możliwością drukowania przedziałów Krugera na wykresie)
 • tablicę Beyera (z możliwoœścią wybierania wartoœci z tablicy poprzez najbardziej pasującą wartość lub uzyskiwaną z interpolacji liniowej)
 • wzór Seelheima

Użytkownik może też zdecydować, czy drukować uwagi, dotyczące obliczania współczynnika filtracji (jeśli nie zajdą wymagane przy danym wzorze wymagania liczbowe) – ostrzegając użytkownika, jeśli obliczona wartość nie spełnia norm. Dodatkowo, aplikacja jest w stanie wyliczać poprawkę ze względu na temperaturę i możliwe jest zdefiniowanie cechy: współczynnika filtracji dla temperatury innej niż 10 stopni (np. k12).

Wyniki uzyskane z przesiewania wpisuje się w wygodnej tabelce. Tabela zawiera wiersze dla poszczególnych sit. Zestawy tych sit są definiowane jednorazowo, pamiętane pod określonymi nazwami, z możliwością zdefiniowania do 5 zestawów szybkiego wyboru.

Przycisk F2 wywołuje ekran, pozwalający na błyskawiczny wybór zestawu sit. Każdy z zestawów może być też osobno zapisany jako plik i przywołany później.
Każdy z zestawów można również poddać edycji, nawet, gdy część danych z przesiewania została już wprowadzona.

Aplikacja posiada szerokie możliwości opisania pochodzenia próbki, także informacji geologicznych, takich jak numer otworu i głębokość pobrania próbki oraz geograficznych (współrzędne WGS84/GPS miejsca pobrania).

Opis makroskopowy próby gruntu również może być wygodnie wprowadzony w programie. Dedykowany panel pozwala na wprowadzenie wyników makroskopii, takich jak: wilgotność gruntu, stan plastyczności gruntu, zawartość węglanu wapnia CaCO3, wstępną klasyfikację gruntu (grunt: naturalny/antropogeniczny, rodzimy/nasypowy, mineralny/organiczny, skalisty/nieskalisty, spoisty/niespoisty) oraz barwę gruntu (jednobarwny lub wielobarwny wraz z określeniem poszczególnych barw).

Klasyfikacja gruntu

Aplikacja Labor Tech 2 PRO posiada również szerokie możliwości klasyfikacji gruntu, bardziej uszczegółowione niż w przypadku starszej aplikacji.
Wynik klasyfikacji jest podawany na arkuszu, zarówno w na stronie z wykresem, jak i stronie końcowej (obok opisu makroskopowego).
Aplikacja dokonuje klasyfikacji wg wybranej metody, wśród których są dostępne:

 • wg PN-B-02480:1986 (pełna klasyfikacja wg normy)
 • wg PN-B-02480:1986 (uproszczona klasyfikacja dla laboratoriów drogowych)
 • wg PN-EN ISO 14688-2 (pełna klasyfikacja wg normy)
  własna użytkownika (ręcznie wybrany typ gruntu)
 • podwójna metoda: wg PN-B-02480:1986 i wg PN-EN ISO 14688-2

Aplikacja oblicza również frakcje: kamienistą, żwirową, piaskową, pyłową oraz iłową (również frakcje zredukowane), podając ich zawartoœci na orzeczeniu ponad wykresem.
Podczas klasyfikacji pod uwagę brane są nie tylko poszczególne frakcje i ich zawartość, ale także typ gruntu (spoisty/niespoisty), dzięki czemu użytkownik ma pewność, że obliczane dane będą w oparciu o pełne wymagania normowe.

Ponieważ analiza sitowa dotyczy głównie frakcji powyżej pyłowej, aplikacja pozwala również wprowadzić ograniczenie i nie dokonywać interpolacji wykresu w zakresie frakcji pyłowej i iłowej. Oprócz obliczania frakcji, aplikacja jest w stanie także obliczyć wsp. różnoziarnistości, U, wsp. krzywizny C.

Styl krzywej uziarnienia może być dowolnie modyfikowany, a użytkownik może swobodnie dobrać wyświetlany sposób wg własnych preferencji. Edycji można poddać zarówno kolor krzywej, jej gruboœć, jak i figurę punktów jej wielkość i kolory.

Zestawienia

Możliwości programu w zakresie analizy sitowej nie kończą się na możliwości wydrukowania pojedynczego wykresu. Aplikacja udostępnia możliwość jednoczesnego porównania do 10 krzywych uziarnienia na jednym wykresie. Porównanie jest dokonywane poprzez wskazanie Ÿżądanych plików z zapisanymi uziarnieniami. Dzięki temu, nie dość, że nie trzeba tych danych wprowadzać ponownie, użytkownik może w bardzo sprawny sposób porównywać różne próbki gruntu.

Aplikacja oprócz wspólnego wykresu, umożliwia także porównanie typów gruntu, uzyskanych z procesu kwalifikacji gruntu. Może tu być wybrana zarówno norma PN jak i ISO. Zamiast klasyfikacji gruntu użytkownik może zdecydować o wyświetlaniu opisu makroskopowego.

Udostępniając funkcjonalność zapisania wykresu jako bitmapy lub orzeczenia w formie PDF, aplikacja umożliwia również sprawne wykorzystanie wykresu w zewnętrznych opracowaniach lub na stronach internetowych.

Podsumowanie

Zastosowane w programie funkcjonalności pozwalają w pełni wykorzystać zalety informatyzacji w laboratorium lub w zakładach badawczo-produkcyjnych. Intuicyjny projekt interfejsu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z programem i sprawny wydruk orzeczeń. Szerokie możliwości sprawiły, iż Labor Tech 2 PRO był bardzo popularny wśród wybieranych w SkyRaster rozwiązań informatycznych, a teraz w ramach Advanteg mogę zaoferować Ci to rozwiązanie wraz ze wsparciem technicznym na 1 rok.

Wybrane możliwości:

 • dokonywanie obliczeń analizy sitowej gruntu wraz z wydrukiem wykresu analizy sitowej
 • wpisywanie wyników badań makroskopowych
  5 predefiniowanych zestawów sit oraz możliwość ich szybkiego wyboru
 • edytor wymagań – możliwość zdefiniowania własnych zestawów wymagań poprzez wpisywanie wyników badań gruntu wg wybranej normy
 • możliwość klasyfikacji wg normy PN lub unijnej PN-EN ISO
  obliczanie zawartości frakcji
 • automatyczne obliczanie wsp. filtracji
  automatyczne obliczanie wsp. różnoziarnistości, wsp. krzywizny
  bogate możliwości konfiguracji wyglądu arkusza
 • możliwość zestawiania wielu krzywych uziarnienia

Możliwości integracji:

 • możliwość współpracy z cyfrowymi wagami elektronicznymi Sartorius, Radwag, Mettler-Toledo (przy zakupie modułu komunikacyjnego COM)

Korzyści, jakie uzyskasz:

 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie analizy sitowej gruntu
 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie przygotowywania orzeczeń o jakości gruntu
  dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
  zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod współpracy z wagami – moduł COM)

Wersja dla komputerów Windows PC (pełny pakiet wspieranych systemów Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista/NT/XP/9X)

Licencja 1-stanowiskowa ze wsparciem rocznym.