Regulamin

§1. DEFINICJE PODSTAWOWE

 1. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem strony internetowej jest Marek Kupaj, prowadzący działalność pod nazwą ADVANTEG Marek Kupaj z siedzibą w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 70/9, 65-762 Zielona Góra (działalność gospodarcza wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 9291715983 , REGON 080217941).
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisach są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte jednie w celu identyfikacji. Programy wypisane w sekcjach portfolio należą do ich właścicieli i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Nabywca ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje te wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Nabywcę z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnej negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.
 4. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:
  • Regulamin – niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość poprzez firmę ADVANTEG z różnymi podmiotami, prawami i obowiązkami obu stron oraz postępowaniem reklamacyjnym.
  • Witryna – niniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem https://advanteg.pl
  • Sklep – komponent witryny internetowej umożliwiający zakup usług lub licencji, dostępny pod adresem https://advanteg.pl/sklep
  • Licencja – odrębna umowa licencyjna, opisująca szczegółowo warunki użytkowania Oprogramowania oraz prawa jakie są udzielane Licencjobiorcy,
  • Sprzedawca (Usługodawca, Licencjodawca) – firma ADVANTEG Marek Kupaj, udzielająca licencji na użytkowanie wskazanych programów
  • Nabywca (Usługobiorca, Licencjobiorca) – oznacza firmę nabywającego usługi oraz kupującego licencje od Sprzedawcy
  • Oprogramowanie – poprzez to wyrażenie rozumiany jest każdy program, oferowany na niniejszej stronie internetowej lub licencjonowany przez Sprzedawcę Oprogramowania
  • Program – poprzez Program rozumiana jest wersja wykonywalna programu (tzw. pliki binarne exe, apk)
  • Produkt – nabywane przez Nabywcę wskazane Programy lub Produkty Cyfrowe
  • Produkt Cyfrowy – Produkt będący ebookiem lub materiałem cyfrowy, podlegającym licencjonowaniu, ale nie będącym Oprogramowaniem
 5. Oprogramowanie jest licencjonowane (udzielana jest licencja), a nie sprzedawane. Sprzedażą może być ujęty nośnik wraz z wydrukowaną instrukcją, jeśli taka opcja jest przewidziana dla danego programu.
 6. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innymi ustawami i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
 7. Autorskie prawa majątkowe do oferowanego oprogramowania należą do firmy ADVANTEG Marek Kupaj, zaś jako Usługodawca oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa do licencjonowania Oprogramowania oraz dysponowania elementami, wykorzystywanymi w ramach Oprogramowania lub Witryny.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia programów może dokonać osoba fizyczna reprezentująca działalność gospodarczą (podmiot prawny).
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia mogą być składane:
  • poprzez stronę www (preferowany sposób) – korzystając ze strony Sklepu
  • poprzez pocztę elektroniczną – korzystając z adresu: info@advanteg.pl
 4. Zamówienie powinno zawierać:
  • nazwę przedsiębiorstwa/działalności gospodarczej
  • numer NIP (ew. REGON)
  • dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, ew. mail – przyspiesza kontakt)
  • adres siedziby firmy do wystawienia fv oraz adres dostarczenia przesyłki (jeśli usługa dostawy fizycznego nośnika wchodzi w grę)
 5. Ceny wymienione w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji cen lub udzielenia licencji na oprogramowanie po cenie aktualnej dla danego przypadku.
 7. W celu uzyskania dokładnej wyceny, należy skorzystać z kontaktu mailowego. Wycena otrzymana drogą mailową jest ważna przez 14 dni od daty jej wystawienia.

§3. ZASADY (REGULAMIN) PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PRZELEWY24.PL

 1. DEFINICJE PODSTAWOWE
  • Odbiorca płatności – oznacza ADVANTEG Marek Kupaj, udostępniający Witrynę z komponentem sklepu i składania zamówień
  • Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot prawny, uprawniony do dokonywania płatności
  • Operator płatności – PayPro SA (PayPro) – podmiot świadczący Usługę Przelewy24.pl na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
  • Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Witryny.
  • Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
   • Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
   • Weryfikowana – płatność będąca na etapie weryfikacji ze względów bezpieczeństwa
   • Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
   • Dokonana – Płatność opłacona (z potwierdzeniem wysłanym do Sprzedawcy)
   • Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
   • Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu Przelewy24.pl
 2. OŚWIADCZENIA I ZEZWOLENIA
  1. Operator płatności otrzymał zezwolenie (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014) na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i na moment zawarcia niniejszej Umowy jest wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
  2. Wszystkie transakcje przeprowadzane przy pomocy połączenia szyfrowanego wysokiej jakości certyfikatem.
  3. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom wile metod wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
  4. Każda Płatność obsługiwana w serwisie Przelewy24 posiada unikalny identyfikator Płatności oraz dodatkowe oznaczenia bezpieczeństwa nadawane przez Serwis Przelewy24.pl.
  5. Do celów weryfikacji oraz reklamacji płatności należy powołać się na przekazane w mailu identyfikatory, które jednoznacznie identyfikują daną płatność.
  6. Serwis Przelewy24.pl otrzymując wpłatę z tytułu Płatności, do poprawnej jej identyfikacji wymaga zawarcia w tytule przelewu właściwego numeru Płatności. Operator płatności nie bierze odpowiedzialności za przelewy dokonane z podaniem nieprawidłowych tytułów przelewów (błędnego oznaczenia płatności).
  7. Wykonanie płatności w Serwisie Przelewy24.pl wymaga zlecenia płatności w zakreślonym czasie transakcji (wyświetlanym w Serwisie). W tym czasie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Witrynę Odbiorcy Płatności o poprawnym dokonaniu danej płatności.
  8. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:

   a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24

   b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

  9. Serwis Przelewy24.pl nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Serwis Przelewy24.pl nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
  11. Serwis Przelewy24.pl nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
  12. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
  13. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  14. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą płatności (Sprzedawcą) w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
  15. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
 3. REKLAMACJE
  1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
  2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki PayPro, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
  2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu Płatności Przelewy24.pl, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
  3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
  5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
  6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
  7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, WYSYŁKA

 1. ZAMÓWIENIE
  1. Do poprawnej realizacji transakcji wymagane jest wskazanie produktów dostępnych w ofercie Sprzedawcy oraz podanie danych do faktury
  2. Kliknięcie potwierdzania zamówienia przez Nabywcę i/lub dokonanie płatności za produkty cyfrowe (ebooki, licencje) oznacza zgodę Nabywcy na utratę prawa do wcześniejszego odstąpienia od umowy.
  3. Rozpoczęcie realizacji w Sklepie Witryny poprzedzone jest nadaniem unikanego numeru transakcji, który jest udostępniany elektronicznie Nabywcy (w szczególności w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wyświetlanym w Witrynie).
  4. W przypadku zamówień składanych w Sklepie z wyborem procesu płatności przez Przelewy24.pl, po zatwierdzeniu zamówienia Użytkownik jest przekierowywany do serwisu Operatora płatności w celu dokonania płatności za wybrane w sklepie produkty.
  5. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną, Nabywca otrzymuje dokument proforma, z jednoznacznym numerem, będący podstawą do dokonania płatności.
  6. W przypadku zamówień składanych drogą automatyczną (Serwis Przelewy24.pl poprzez Witrynę Sklepu), zamówienie jest anulowane, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni
  7. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną, zamówienie jest anulowane, jeśli nie jest opłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia dokumentu proforma
 2. DOSTAWA
  1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie z wyborem procesu płatności przez Przelewy24.pl, dostawa zamawianych produktów następuje po otrzymaniu od Operatora płatności potwierdzenia przyjęcia zapłaty od Nabywcy.
  2. W przypadku zamówienia usług, wymagających dodatkowego działania Usługodawcy (np. uzyskanie dodatkowej wiadomości od Nabywcy, działania techniczne i diagnostyczne) – dostawa usługi będzie zrealizowana w momencie zakończenia tych prac.
  3. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną, dostawa zamawianych produktów następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.
  4. Faktura za usługi wystawiana jest drogą elektroniczną, nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę faktury VAT w formie elektronicznej
 3. REKLAMACJE
  1. Numer transakcji (lub numer proformy) jest podstawą przy zgłaszaniu reklamacji oraz sprawdzaniu statusu realizacji zamówienia.
  2. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia i dokonanego wykonania przedpłaty przez Nabywcę, Sprzedający zwraca przedpłatę na wskazane przez Nabywcę konto bankowe. Zwrot pieniędzy poprzez przekaz pocztowy nie jest możliwy.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
  4. W przypadku anulowania przez Nabywcę zamówienia programu, którego realizacja została zakończona i przygotowana do wysyłki (dedykowane zmiany), Sprzedający zastrzega sobie prawo do roszczenia 5% wartości zamówienia. W przypadku gdy została wykonana przedpłata, a samo zamówienie anulowane ze strony Nabywcy, Nabywca zgadza się na zwrot 95% wartości przedpłaty.
 4. ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem-przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje, jeśli Usługobiorca będący Konsumentem-przedsiębiorcą wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  3. Usługobiorca będący Konsumentem-przedsiębiorcą może wysłać oświadczenie wymienione w punkcie 1 na adres email Usługodawcy (info@advanteg.pl) lub listownie na adres Usługodawcy.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach przerw lub zakłóceń w dostępie do usług lub dostawie produktów, w szczególności jeśli wynika to z:
  • konieczności modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury i Oprogramowania
  • przyczyn niezależnych od Usługodawcy – np. sił wyższych, działań lub zaniechania osób trzecich (np. dostawców usług, z których korzysta Usługodaca, dostawców internetu po stronie Nabywcy..itp)
 2. Pełny tekst gwarancji na udostępnione i licencjonowane Oprogramowanie jest zależny od wydawanej serii Oprogramowania. Wzór Umowy Licencyjnej oraz warunki gwarancyjne są zawsze dostępne u Sprzedawcy i udostępniany na życzenie Klienta.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby licencjonowane oprogramowanie było wolne od wad i błędów oraz działało zgodnie z założeniami. Nie zawsze jednak i na każdej konfiguracji prawidłowe działanie jest możliwe, stąd też Oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie „jaka-jest” z możliwością zapoznania się z nieodpłatnymi ograniczonymi czasowo wersjami demo.
 4. Zgodnie z zasadą licencjonowania „jaka-jest”:
  1. Usługodawca nie odpowiada za skutki i/lub następstwa świadczonej Usługi, w szczególności wynikające z braku osiągnięcia zamierzonych przez Usługobiorcę efektów lub satysfakcji.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie zwraca dokonanych opłat z tytułu zrealizowanej Usługi, w sytuacjach braku zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do korzystania z Oprogramowania przez Nabywcę.
 5. Nabywca ma prawo do zgłaszania próśb technicznych (o wsparcie) oraz sugestii dotyczących Oprogramowania
 6. W przypadku gdy złożona prośba o ulepszenie wiąże się dużym obciążeniem czasowym lub cenowym, Usługodawca udostępnia ulepszenie jedynie odpłatnie (z wyceną zgodną z rozmiarem ulepszenia). O tym fakcie Nabywca zostanie poinformowany i po uzyskaniu jego zgody na realizację nowej wersji Programu, przystąpi do wykonania ulepszenia.
 7. W szczególnych przypadkach Usługodawca Oprogramowania zastrzega sobie prawo do zaprzestania wprowadzania uaktualnień i udzielania licencji na Oprogramowanie, jednak o tym fakcie powinien poinformować Nabywców poprzez niniejszą stronę internetową. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu zaprzestania wprowadzania uaktualnień i udzielania licencji.

§6. POMOC TECHNICZNA I KOMUNIKACJA

 1. Dostępne kanały pomocy technicznej to:
  • telefon
  • formularz kontaktowy
  • email
  • komunikatory (opcjonalnie)
 2. Podstawą udzielenia pomocy technicznej jest posiadanie licencji lub wykupionej usługi wsparcia technicznego u Usługodawcy
 3. Nabywca może wykupić jednorazową usługę wsparcia technicznego lub okresową (cykliczną)
 4. Pierwszeństwo pomocy mają użytkownicy wersji komercyjnych i posiadacze wykupionych pakietów wsparcia
 5. W przypadku gdy Nabywca naruszył warunki Licencji, nieodpłatna pomoc
  techniczna nie obowiązuje.

§7. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku aplikacji dedykowanych (robionych na zamówienie) – z uwagi na fakt, iż każdy Program jest wykonywany na zamówienie Nabywcy (i też nie może być sprzedany oraz licencjonowany na inną osobę/firmę z uwagi na specyficzny charakter programu), zwrot programu nie jest możliwy.
 2. W przypadku aplikacji w ramach danej serii – z uwagi na dostępne sposoby licencjonowania – abonamentowe (terminowe) i bezterminowe, Sprzedawca nie przewiduje zwrotów dla wydanych licencji bezterminowych.
 3. Oprogramowanie w wersjach wykonywalnych udostępniane jest w formie „jaka-jest”, wraz z możliwością jego wcześniejszego przetestowania przed zakupem, ale bez gwarancji działania zgodnie z założeniami danego programu, na wszelkich możliwych konfiguracjach sprzętowych.

  W związku z tym wskazane jest, aby Nabywca zweryfikował poprawność działania oprogramowania na własnej konfiguracji sprzętowej.

 4. W przypadków zakupów cyfrowych (ebooki) Nabywca i Sprzedawca stosują się do zasady, wedle której wysłanie produktu (klucza licencyjnego) do Nabywcy przez Sprzedawcę jest równoznaczne z odstąpieniem przez Nabywcę do wcześniejszego odstąpienia od umowy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca dołoży starań aby dane Nabywcy były zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przyjęte dane osobowe Nabywcy będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub lepszego świadczenia usług na rzecz Nabywcy.
 3. Nabywca ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy/Usługodawcy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową (info@advanteg.pl) lub poprzez formularz na stronie.
 4. Złożenie zamówienia wymaga złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez Licencjodawcę w celu wykonania zamówienia. Nabywca ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o „ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997
 5. W przypadku chęci uzyskiwania informacji o nowych wersjach, bądź ulepszeniach lub ewentualnych poprawkach, Nabywca zaznacza to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamawiania lub kontaktowym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.
 7. Producent Oprogramowania zobowiązuje się do nie udostępniania danych Nabywcy żadnym podmiotom lub osobom trzecim, chyba że udostępnianie wynika z potrzeb realizacji usług, niezbędnych przy wybranej drodze płatności (przekazanie danych Operatorowi płatności w celu realizacji przelewów elektronicznych) lub innych, wynikających z zapisów prawa.
 8. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 9. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonych usług odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 10. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, wraz ze stosownymi zapisami w Witrynie
 11. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies (ciasteczkami). Obsługa cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 12. Cele wykorzystywania cookies to:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

§10. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

 1. Dane kontaktowe (adres kontaktowy, emaile, telefon) umieszczone na stronie są wyłącznie w celach kontaktowych lub obsługi dla Nabywców Oprogramowania. Wszelkie wykorzystanie tych danych do celów innych niż realizacja zamówienia lub kontakt w sprawach związanych z oprogramowaniem, a w szczególności wykorzystywanie do celów wysyłania niezamówionych informacji handlowych lub rzeczy godzących w zasady etyki jest zabronione.
 2. Punkt §10.1 dotyczy również wykorzystywania wspomnianych danych osobowych, zebranych automatycznie (np. przy pomocy narzędzi indeksujących i/lub przeszukujących strony internetowe). Osoba/podmiot odpowiedzialny za działanie takiego narzędzia jest zobowiązany do niewykorzystywania tych danych w celach innych niż wskazanych w punkcie §10.1.
 3. Zabronione jest indeksowanie (zbieranie informacji ze) stron niedostępnych z poziomu strony internetowej (tj. dopuszczalne jest indeksowanie jedynie tych stron, do których wskazują odnośniki umieszczone na stronie).
 4. Pkt §10. nie dotyczy oferty Oprogramowania lub Usług.
 5. Osoba/firma decydująca się na wykorzystanie danych osobowych, wymienionych w punkcie §10. bez wiedzy i akceptacji ze strony firmy Sprzedawcy, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane tym czynem i zgadza się na pokrycie wszelkich roszczeń, związanych z faktem udostępnienia tych danych, wysuniętych w takim przypadku przez firmę ADVANTEG. Podstawę do wysunięcia roszczenia stanowi „ustawa o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997.
 6. Zabrania się wykorzystywania systemu składania zamówień do celu innego niż realizacja konkretnych i kompletnych zamówień.
 7. Dane przekazane w systemie składania zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówienia i są chronione, zgodnie z polityką prywatności.
 8. Użytkownik może umieszczać odnośniki do niniejszej strony www oraz do każdej innej podstrony tej strony, zgodnie z pktem 3. bez uzyskiwania zgody firmy ADVANTEG, tj. zgoda ta jest domniemana. Zabronione jest natomiast umieszczanie odnośników do niniejszej strony www na innych stronach w celach godzących w zasady etyki i norm społecznych.
 9. Prawa autorskie i majątkowe do strony WWW przysługują Właścicielowi Strony (ADVANTEG) i obejmują zastosowane rozwiązania technologiczne, cały kod strony, układ i rozmieszczenie elementów interfejsu graficznego, treść elementów graficznych, kompozycje formularzy, wszystkie opisy, strukturę katalogów oraz wszystkie struktury danych.
 10. Wszelkie kopiowanie kompletu rozwiązań i elementów charakteryzujących stronę, w szczególności wykorzystywanie Logo do celów innych niż identyfikacja firmy lub oferty firmy ADVANTEG jest zabronione, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i pokrewnych.
 11. Dozwolone jest przedstawianie logo lub grafiki ze strony na innej stronie, pod warunkiem, iż prezentowany materiał dotyczy oferty bądź usług firmy ADVANTEG bądź służy identyfikacji lub pozytywnej reklamie firmy.
 12. W przypadku naruszenia swoich praw, firma ADVANTEG zastrzega sobie możliwość wysunięcia roszczenia w stosunku do osoby/firmy, która naruszyła jej prawa, co osoba przeglądająca lub przetwarzająca niniejszą stronę akceptuje.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Witrynie
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Sprzedający uznaje, że Nabywca dokonując przedpłaty zaakceptował Regulamin.
 4. W przypadku braku akceptacji regulaminu nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, przedpłaty w takim przypadku nie będą przyjmowane, ani zwracane.
 5. W przypadku produktów z dostawą cyfrową, dokonanie przez Nabywcę przedpłaty i wysłanie przez Sprzedawcę klucza licencji lub produktu – jest równoznaczne z zawarciem umowy udzielenia licencji na użytkowanie udostępnionej przez Producenta wersji Programu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia ceny promocyjnej produktu w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością za wcześniejsze zamówienia na rzecz jego firmy lub firm partnerskich.

  W szczególnych przypadkach Sprzdawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach nieuregulowania wcześniejszych zobowiązań z tytułu sprzedaży licencji bądź zrealizowanych usług lub zleceń.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia podmiotom, które dopuściły się wcześniejszych naruszeń z tytułu realizacji zawartych umów lub licencji.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 9. W razie sporu w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obie strony, tj. Nabywca i Sprzedawca zobowiązują się do wykorzystania wszelkich możliwości jego polubownego rozwiązania.
 10. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy na siedziby ADVANTEG.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Najnowsza wersja regulaminu jest zawsze dostępna na tej stronie.